وارد کننده انواع درز گیر های ( پفکی / لبه دار ولبه بغل 1 سانت 2 سانت و 3 سانت / و درزگیر اهن ربایی .